Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cập nhật lúc : 11:22 18/10/2021

Kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là những vấn đề lớn, quan trọng, là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực.


Trên cơ sở tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, Thành ủy Huế và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tích cực chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết cơ bản nghiêm túc (16/16 cấp ủy) và 6/6 đơn vị thuộc Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp mình, đặc biệt đã đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid -19. Đối với các chi bộ trực thuộc cấp cơ sở đã căn cứ các tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành và Tài liệu Hỏi - đáp về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Bản tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành để đưa vào nội dung chính thức trong sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề của chi bộ vào dịp sinh hoạt chi bộ tháng 6, 7, 8/2021.

Công tác tuyên truyền được chỉ đạo triển khai thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua báo, đài, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang tin điện tử và Bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị quyết  trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đang tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên Internet "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII".

Việc xây dựng và ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng được Tỉnh ủy triển khai nghiêm túc. Nội dung Chương trình đã bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh để đề ra 08 chương trình trọng tâm với những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu chương trình của Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, địa phương, đơn vị trong Tỉnh và khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh đã bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Nhìn chung, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo niềm tin, phấn khởi, sự đồng thuận và kỳ vọng vào việc triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết. Đặc biệt, thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của đảng các cấp, trong những tháng đầu năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là diễn biến phức tạp của dịch Covid -19 nhưng kinh tế, văn hóa - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn cơ bản được khống chế và đẩy lùi.

Nguyễn Thị Hường

Tin bài liên quan