Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Cập nhật lúc : 10:55 11/11/2021

Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống

Nghị quyết của Đảng là những vấn đề lớn, quan trọng, là những định hướng phát triển quê hương, đất nước, là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Để Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 nhanh chóng đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực.


Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nội dung của các nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận về ý chí và hành động để thực hiện có hiệu quả các nội dung nghị quyết; trên cơ sở tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Tỉnh ủy đã tích cực chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết cơ bản nghiêm túc và đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Công tác tuyên truyền được chỉ đạo triển khai thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua báo, đài, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Trang tin điện tử và Bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Việc thông tin tuyên truyền các nghị quyết luôn gắn với tuyên truyền triển khai các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Qua học tập, quán triệt, tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo niềm tin, phấn khởi, sự đồng thuận và kỳ vọng vào việc triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết. Đặc biệt, thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của đảng các cấp, trong những tháng đầu năm 2021, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng kinh tế, văn hóa - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn cơ bản được khống chế và đẩy lùi.

          Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, với tinh thần, ý chí và quyết tâm mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Thừa Thiên Huế chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, nhất là tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Để tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 nhanh chóng đi vào cuộc sống trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần chú trọng triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau:

   Cấp ủy đảng các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung đã được đề ra trong các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là tập trung đẩy mạnh triển khai quán triệt các văn bản mới của Trung ương và của Tỉnh ủy theo tinh thần Công văn số 471-CV/TU, ngày 24/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

          Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện và chỉ đạo các tổ chức đảng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở, từng địa phương, đơn vị. Phải bảo đảm mọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đều được học tập, quán triệt, nghiên cứu và nắm vững những nội dung cơ bản của các nghị quyết. Tránh trường hợp làm qua loa, chiếu lệ, triển khai hình thức.

Triển khai thực hiện các nghị quyết gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 Tăng cường công tác tuyên truyền theo hướng có chất lượng, hiệu quả, sâu rộng nội dung các nghị quyết đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Việc tuyên truyền cần gắn với kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương, đơn vị.

  Hàng năm, tiến hành sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng;  Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc./.

Nguyễn Thị Hường

                                                                  
Tin bài liên quan