Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đòi hỏi về trách nhiệm nêu gương
Liên quan đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, mới đây, “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” được ban hành tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). Quy định nêu gương ...

Ban hành nghị quyết phê chuẩn CPTPP cùng các văn kiện liên quan
Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 72/2018/QH14 về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan.

Ban hành Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019
Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 69/2018/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.

Cán bộ cấp cao nêu gương tốt sẽ tạo sức lan tỏa tốt
Thực hiện nghiêm túc Quy định 08 góp phần đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay trong thực hiện các Nghị quyết Trung ương
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các Nghị quyết Trung ương; các cơ quan báo chí của Trung ương, ...

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII
Sáng 23/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII) của Đảng. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí ...

Khắc phục bất cập trong quy hoạch cán bộ
Trong quy định và trong công tác tư tưởng phải xác định rõ quy hoạch cán bộ là khởi đầu, là tiền đề cho từng cá nhân phấn đấu, không phải quy hoạch là sẽ được bổ nhiệm.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII của Đảng
Trong Nghị quyết số 26 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ vào xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Triển khai thực ...

Trách nhiệm nêu gương là tất yếu sống còn của Đảng
Tính gương mẫu của người đảng viên được Đảng ta xác định từ những ngày đầu hình thành cũng như quá trình xây dựng tổ chức. Mỗi giai đoạn có những đặc điểm riêng để đảng viên thể hiện tinh thần nêu gương. Trong tình hình hiện nay, sự nêu gương đòi hỏi cao hơn, nếu không hy sinh quyền ...

Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
Thực hiện Nghị quyết số 21 - NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Nghị quyết 21), vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng được nâng lên, công tác bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực.