Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thị ủy Hương Trà: Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Đảng
Ngày 31/10, Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt và triển khai các văn bản mới của Đảng

Phú Vang: Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Đảng
Sáng 05/11, Huyện ủy Phú Vang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương.

Kết quả quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và
Thực hiện Kế hoạch 120-KH/TU, ngày 19/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số văn bản mới của ...

Phong Điền: Triển khai, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy
Sáng 15/8/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để phổ biến, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Huyện ủy.

Cả nước đã tinh giản được 41.515 biên chế
Từ năm 2015 đến 30/6/2019, Bộ Nội vụ đã thẩm tra, tinh giản biên chế với số lượng 41.515 người.

Học tập nghị quyết của Đảng không chỉ là đảng viên
Việc nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng được quy định thành chế độ bắt buộc trong cả hệ thống chính trị và được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Hơn lúc nào hết, dân chủ XHCN đang đặt ra cấp thiết, bảo đảm người dân được tham gia vào tất cả các lĩnh vực của ...

Một số nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng công tác lý luận theo tinh thần Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị trong thời gian tới
Để việc triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 trong thời gian tới tiếp tục đạt hiệu quả thiết thực, cấp ủy đảng các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng ...

Một số kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị
Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XI “về công tác lý luận và định hướng đến năm 2030”, trong 5 năm qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc và đạt được ...

Thực hiện Quy chế dân chủ, khơi dậy và phát huy quyền làm chủ của nhân dân
Thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tiếp tục trở thành mục tiêu và động lực của công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước hiện nay nhằm phát huy vai trò làm chủ, tinh thần sáng tạo của nhân dân, củng cố và nhân nguồn sức mạnh ...

Trị căn bệnh tha hóa quyền lực: Đã và đang tiếp tục phải làm!
Tha hóa quyền lực tất yếu dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của người được trao quyền; là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến tha hóa đạo đức xã hội; là nguy cơ, đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Vì thế, phòng và chống sự tha hóa quyền lực ...