Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Một số kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị
Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XI “về công tác lý luận và định hướng đến năm 2030”, trong 5 năm qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc và đạt được ...

Thực hiện Quy chế dân chủ, khơi dậy và phát huy quyền làm chủ của nhân dân
Thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tiếp tục trở thành mục tiêu và động lực của công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước hiện nay nhằm phát huy vai trò làm chủ, tinh thần sáng tạo của nhân dân, củng cố và nhân nguồn sức mạnh ...

Trị căn bệnh tha hóa quyền lực: Đã và đang tiếp tục phải làm!
Tha hóa quyền lực tất yếu dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của người được trao quyền; là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến tha hóa đạo đức xã hội; là nguy cơ, đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Vì thế, phòng và chống sự tha hóa quyền lực ...

"Chiếc sàng" của Đảng
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”. Cùng với đó, Bác cũng chỉ rõ, các cấp ủy, tổ chức đảng phải đặc biệt coi trọng việc duy trì kỷ luật, nghiêm túc sàng lọc cán bộ, đảng viên suy ...

Về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy gắn với thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy tỉnh/huyện không là người địa phương
Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, đặc biệt trong công tác cán bộ, trong mọi thời kỳ luôn là việc quan trọng và cần thiết. Nhiệm kỳ Đại hội XII tiếp tục khẳng định quan điểm này thông qua việc ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ ...

Hiệu quả của việc luân chuyển cán bộ không là người địa phương
Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI và XII) đều chỉ rõ, nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thật sự sâu sát cơ sở, cục bộ, bè phái, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành…

Đẩy mạnh tuyên truyền về quy định nêu gương
Nêu gương là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng. Cùng với những quy định trước đó, việc Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp ...

“Hai trọng tâm” và “Năm đột phá” trong xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (tiếp theo và hết)
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó chỉ rõ “Hai trọng tâm” và “Năm đột ...

Nêu gương - một phương thức lãnh đạo của Đảng
Một trong những biện pháp để đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình chính là làm gương, nêu gương trong mọi lúc, mọi nơi cho cấp dưới và cho quần chúng nhân dân. Có thể khẳng định, thực hiện tốt biện pháp này sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của ...

Quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ Tám
Sáng 21/12, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trong đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn đảng bộ.