Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

“Hai trọng tâm” và “Năm đột phá” trong xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (tiếp theo và hết)
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó chỉ rõ “Hai trọng tâm” và “Năm đột ...

Nêu gương - một phương thức lãnh đạo của Đảng
Một trong những biện pháp để đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình chính là làm gương, nêu gương trong mọi lúc, mọi nơi cho cấp dưới và cho quần chúng nhân dân. Có thể khẳng định, thực hiện tốt biện pháp này sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của ...

Quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ Tám
Sáng 21/12, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) trong đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn đảng bộ.

Đòi hỏi về trách nhiệm nêu gương
Liên quan đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, mới đây, “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” được ban hành tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). Quy định nêu gương ...

Ban hành nghị quyết phê chuẩn CPTPP cùng các văn kiện liên quan
Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 72/2018/QH14 về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan.

Ban hành Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019
Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 69/2018/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.

Cán bộ cấp cao nêu gương tốt sẽ tạo sức lan tỏa tốt
Thực hiện nghiêm túc Quy định 08 góp phần đưa việc nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay trong thực hiện các Nghị quyết Trung ương
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về cách làm mới, kinh nghiệm hay, mô hình tốt trong thực hiện các Nghị quyết Trung ương; các cơ quan báo chí của Trung ương, ...

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII
Sáng 23/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm học tập, quán triệt, triển khai các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII) của Đảng. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí ...

Khắc phục bất cập trong quy hoạch cán bộ
Trong quy định và trong công tác tư tưởng phải xác định rõ quy hoạch cán bộ là khởi đầu, là tiền đề cho từng cá nhân phấn đấu, không phải quy hoạch là sẽ được bổ nhiệm.