Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 54 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
Sáng ngày 13/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ...

Xử lý đúng đắn mối quan hệ với các nước lớn, góp phần giữ vững độc lập, tự chủ và chủ quyền quốc gia trong hội nhập quốc tế
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần tiếp tục quán triệt, nắm vững, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác đối ngoại. Đặc biệt, xử lý tốt mối quan hệ với các nước ...

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển 2011)- Những vấn đề lý luận - thực tiễn qua gần 10 năm thực hiện (Bài 2)
Gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011, cũng như gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển 2011)- Những vấn đề lý luận - thực tiễn qua gần 10 năm thực hiện (Bài 1)
Sau 10 năm, những quan điểm lớn trong Cương lĩnh được Đại hội XI của Đảng thông qua là những tổng kết có ý nghĩa sâu sắc về lý luận và thực tiễn.

Hội nghị trực tuyến triển khai Quy định 208 - QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện
Chiều ngày 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quy định 208 của Ban bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện và Kết luận 66 của Ban bí thư về tổng kết thực hiện Quyết định 185. Đồng chí Bùi Trường Giang ...

Triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2020
Sáng 17/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong ...

Nhìn lại 3 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng
Gần 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ đều thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống bệnh quan liêu, tệ tham nhũng, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đặc biệt, trong hai nhiệm ...

Nam Đông: Hội nghị cán bộ chủ chốt riển khai, quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy
Ngày 19/11, huyện ủy Nam Đông tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai, quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy và một số nội dung quan trọng khác.

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương
Sáng ngày 14/11, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho các đồng chí lãnh đạo các đơn ...

Đẩy mạnh tuyên truyền về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
Cần tuyên truyền để các cấp, các ngành và nhân dân hiểu rõ Quy định 205-QĐ/TW là sản phẩm trí tuệ, là quyết tâm chính trị, là sự tiếp nối tư tưởng chỉ đạo về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền của Đảng ta, nhất là trong bối cảnh đang chuẩn bị ...