Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Nam Đông: Hội nghị cán bộ chủ chốt riển khai, quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy
Ngày 19/11, huyện ủy Nam Đông tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai, quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy và một số nội dung quan trọng khác.

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương
Sáng ngày 14/11, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho các đồng chí lãnh đạo các đơn ...

Đẩy mạnh tuyên truyền về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
Cần tuyên truyền để các cấp, các ngành và nhân dân hiểu rõ Quy định 205-QĐ/TW là sản phẩm trí tuệ, là quyết tâm chính trị, là sự tiếp nối tư tưởng chỉ đạo về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền của Đảng ta, nhất là trong bối cảnh đang chuẩn bị ...

Thị ủy Hương Trà: Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Đảng
Ngày 31/10, Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt và triển khai các văn bản mới của Đảng

Phú Vang: Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Đảng
Sáng 05/11, Huyện ủy Phú Vang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương.

Kết quả quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và
Thực hiện Kế hoạch 120-KH/TU, ngày 19/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số văn bản mới của ...

Phong Điền: Triển khai, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy
Sáng 15/8/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để phổ biến, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Huyện ủy.

Cả nước đã tinh giản được 41.515 biên chế
Từ năm 2015 đến 30/6/2019, Bộ Nội vụ đã thẩm tra, tinh giản biên chế với số lượng 41.515 người.

Học tập nghị quyết của Đảng không chỉ là đảng viên
Việc nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng được quy định thành chế độ bắt buộc trong cả hệ thống chính trị và được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Hơn lúc nào hết, dân chủ XHCN đang đặt ra cấp thiết, bảo đảm người dân được tham gia vào tất cả các lĩnh vực của ...

Một số nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng công tác lý luận theo tinh thần Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị trong thời gian tới
Để việc triển khai thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 trong thời gian tới tiếp tục đạt hiệu quả thiết thực, cấp ủy đảng các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng ...