Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phú Vang: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị
Ngày 20/02, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Vang tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho toàn thể cán bộ, đảng viên của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Học viện Âm nhạc Huế tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị
Sáng ngày 20/02/2020, Học viện Âm nhạc Huế tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đến dự chỉ đạo và quán triệt Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Sơn - UVTV Tỉnh ủy, ...

Thể chế hóa Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị vào Nghị quyết Đại hội của cấp mình
Để nắm tình hình ổn định tổ chức bộ máy sau khi sắp xếp đơn vị hành chính xã mới, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn và việc chủ động triển khai phòng chống dịch bệnh do vi rút COVID - 19 ở huyện A Lưới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã có chuyến ...

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 54 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
Sáng ngày 13/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ...

Xử lý đúng đắn mối quan hệ với các nước lớn, góp phần giữ vững độc lập, tự chủ và chủ quyền quốc gia trong hội nhập quốc tế
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần tiếp tục quán triệt, nắm vững, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác đối ngoại. Đặc biệt, xử lý tốt mối quan hệ với các nước ...

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển 2011)- Những vấn đề lý luận - thực tiễn qua gần 10 năm thực hiện (Bài 2)
Gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011, cũng như gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển 2011)- Những vấn đề lý luận - thực tiễn qua gần 10 năm thực hiện (Bài 1)
Sau 10 năm, những quan điểm lớn trong Cương lĩnh được Đại hội XI của Đảng thông qua là những tổng kết có ý nghĩa sâu sắc về lý luận và thực tiễn.

Hội nghị trực tuyến triển khai Quy định 208 - QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện
Chiều ngày 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quy định 208 của Ban bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện và Kết luận 66 của Ban bí thư về tổng kết thực hiện Quyết định 185. Đồng chí Bùi Trường Giang ...

Triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2020
Sáng 17/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong ...

Nhìn lại 3 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng
Gần 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ đều thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống bệnh quan liêu, tệ tham nhũng, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đặc biệt, trong hai nhiệm ...