Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Hội nghị trực tuyến triển khai Quy định 208 - QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện
Chiều ngày 17/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quy định 208 của Ban bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện và Kết luận 66 của Ban bí thư về tổng kết thực hiện Quyết định 185. Đồng chí Bùi Trường Giang ...

Triển khai chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2020
Sáng 17/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 với nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong ...

Nhìn lại 3 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng
Gần 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ đều thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống bệnh quan liêu, tệ tham nhũng, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đặc biệt, trong hai nhiệm ...

Nam Đông: Hội nghị cán bộ chủ chốt riển khai, quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy
Ngày 19/11, huyện ủy Nam Đông tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai, quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy và một số nội dung quan trọng khác.

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương
Sáng ngày 14/11, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho các đồng chí lãnh đạo các đơn ...

Đẩy mạnh tuyên truyền về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
Cần tuyên truyền để các cấp, các ngành và nhân dân hiểu rõ Quy định 205-QĐ/TW là sản phẩm trí tuệ, là quyết tâm chính trị, là sự tiếp nối tư tưởng chỉ đạo về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền của Đảng ta, nhất là trong bối cảnh đang chuẩn bị ...

Thị ủy Hương Trà: Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Đảng
Ngày 31/10, Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt và triển khai các văn bản mới của Đảng

Phú Vang: Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Đảng
Sáng 05/11, Huyện ủy Phú Vang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương.

Kết quả quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và
Thực hiện Kế hoạch 120-KH/TU, ngày 19/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số văn bản mới của ...

Phong Điền: Triển khai, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy
Sáng 15/8/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để phổ biến, quán triệt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Huyện ủy.