Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Giáo dục gia đình góp phần quan trọng hình thành và phát triển nhân cách con người
Vì gia đình, nhà trường là nơi có ảnh hưởng trực tiếp tới sự định hình, phát triển nhân cách của con người và xã hội là nơi thử thách, đánh giá sự trưởng thành của nhân cách đó, cho nên, mỗi con trẻ/con người nếu có được sự quan tâm đúng mức từ ba môi trường này, nhất là từ gia ...

Xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới
Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) có kỹ năng, trình độ để giải quyết các vấn đề từ thực tiễn; nâng cao năng lực đội ngũ CBCC ở khu vực nông thôn là 2 trong nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết 54 – NQ/TW của Bộ Chính trị về xây ...

Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Ngày 26/02/2020, Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thái Sơn - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo làm Trưởng đoàn tiến hành làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế để công bố quyết định, kế hoạch, đề cương, lịch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực ...

Phú Vang: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị
Ngày 20/02, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Vang tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho toàn thể cán bộ, đảng viên của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Học viện Âm nhạc Huế tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị
Sáng ngày 20/02/2020, Học viện Âm nhạc Huế tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đến dự chỉ đạo và quán triệt Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Sơn - UVTV Tỉnh ủy, ...

Thể chế hóa Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị vào Nghị quyết Đại hội của cấp mình
Để nắm tình hình ổn định tổ chức bộ máy sau khi sắp xếp đơn vị hành chính xã mới, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn và việc chủ động triển khai phòng chống dịch bệnh do vi rút COVID - 19 ở huyện A Lưới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã có chuyến ...

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 54 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
Sáng ngày 13/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ...

Xử lý đúng đắn mối quan hệ với các nước lớn, góp phần giữ vững độc lập, tự chủ và chủ quyền quốc gia trong hội nhập quốc tế
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần tiếp tục quán triệt, nắm vững, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác đối ngoại. Đặc biệt, xử lý tốt mối quan hệ với các nước ...

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển 2011)- Những vấn đề lý luận - thực tiễn qua gần 10 năm thực hiện (Bài 2)
Gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011, cũng như gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển 2011)- Những vấn đề lý luận - thực tiễn qua gần 10 năm thực hiện (Bài 1)
Sau 10 năm, những quan điểm lớn trong Cương lĩnh được Đại hội XI của Đảng thông qua là những tổng kết có ý nghĩa sâu sắc về lý luận và thực tiễn.