Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, nêu cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước, với xã hội
Tham luận tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào sáng ngày 28/1, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bày tỏ sự thống nhất rất cao với các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đối với thế hệ trẻ đã được đề cập trong dự thảo Văn ...

Một số điểm mới nổi bật trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết; cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt ...

Lòng dân và trí tuệ của Đảng bảo đảm thành công Đại hội XIII
Xuân mới Tân Sửu 2021 đang rất gần, đất nước đón Xuân này trong niềm hân hoan đợi chờ thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII để niềm vui được nhân đôi. Sự đón đợi niềm tin thắng lợi hoàn toàn có cơ sở lịch sử và tiền đề chính trị.

Phát huy sức mạnh phối hợp của hệ thống tuyên giáo và các cơ quan nhà nước cùng cấp
Hơn 10 năm qua, việc thực hiện Quyết định 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về ban hành “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân” ...

Ðánh giá tổng quát và bài học kinh nghiệm qua 35 năm đổi mới
35 năm đổi mới (1986 - 2021) là giai đoạn quan trọng của sự nghiệp phát triển đất nước, đánh dấu sự trưởng thành mọi mặt của Ðảng, Nhà nước và nhân dân, là sáng tạo có tính tất yếu, toàn diện để gạt bỏ, tháo gỡ những vướng mắc, giải phóng năng lực sản xuất, tạo động lực cho sự ...

Những điểm mới xây dựng Đảng về đạo đức trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức được Đảng ta hết sức quan tâm, nhấn mạnh trong Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đó là: “Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức”. Đây là một nội dung quan trọng góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh ...

Nâng cao hiệu quả công tác đánh giá cán bộ: Đổi mới để đánh giá đúng
Đánh giá cán bộ là vấn đề hệ trọng, là khâu mở đầu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc đánh giá đúng cán bộ sẽ quyết định tới việc bổ nhiệm, cất nhắc, bố trí và sử dụng cán bộ.

Tiếp tục đổi mới tư duy đối ngoại trong giai đoạn chiến lược mới
Dự thảo văn kiện trình Ðại hội Ðảng lần thứ XIII đã đánh giá toàn diện kết quả công tác, bài học kinh nghiệm của Ðại hội XII, tiếp tục kế thừa và phát triển trí tuệ của Ðảng ta qua các kỳ Ðại hội trước, đồng thời thể hiện mạnh mẽ tinh thần đổi mới tư duy, trong đó có tư duy ...

Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài
Việc nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Chỉ thị 45 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để chúng ta tổng kết, đánh giá toàn diện, sâu sắc thực trạng, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối ...

Tin tưởng công tác xây dựng và thi hành pháp luật sẽ có một bước chuyển biến tốt hơn
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã bày tỏ tin tưởng như vậy khi phát biểu tại Hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật diễn ra sáng 24/11.