Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) trong quý I/2018
Đó là yêu cầu trong Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả trong công tác tổ chức cán bộ
Để có cơ sở đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Quy chế về kiểm soát quyền lực và phòng, chống “chạy chức, chạy quyền”, Ban Tổ chức Trung ương đã xây dựng chuyên đề: Kiểm soát quyền lực và phòng, chống "chạy chức, chạy quyền" trong công tác tổ chức cán bộ.

Sở Văn hóa và Thể thao quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Ngày 22/1, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 (KHÓA XII)
Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), sau khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 23/11/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 52 để chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết trong toàn Đảng bộ.

Huyện ủy Phú Lộc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII)
Sáng ngày 20/12/2017, Huyện ủy Phú Lộc đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII). Tham gia học tập, quán triệt có cán bộ, đảng viên các Đảng bộ Cơ quan chính quyền; Đảng bộ Huyện ủy; Đảng bộ Mặt trận – ...

Hương Thủy: Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)
Chiều 14/9, Thị ủy Hương Thủy tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 5 cho cán bộ công đoàn
Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức sáng 14/9 với sự tham gia của các cán bộ công đoàn chủ chốt trong toàn tỉnh.

Sở Y tế học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5
Sáng 29/8, Đảng ủy Sở Y tế tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho bí thư, phó bí thư ở các chi bộ trực thuộc với 3 chuyên đề chính: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị ...

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về Cải cách hành chính
Chiều ngày 28/7, Ban điều hành thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 đã tổ chức họp để đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ...

Hương Trà: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII
Ngày 24/7, Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII đến cán bộ chủ chốt toàn thị xã.