Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)
Ngày 22 tháng 6 năm 2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 74-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) để chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng
Ngày 29/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng theo hình thức trực tuyến. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các ...

Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết
Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bảy khóa XII của Đảng phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng; khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức học ...

Phú Vang: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng, khóa XII
Chiều ngày 23/5, Huyện ủy Phú Vang tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng khóa XII, cho các cán bộ chủ chốt toàn huyện.

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả - nhiệm vụ quan trọng của cải cách hành chính nhà nước

Ngăn chặn việc bổ nhiệm cán bộ tùy tiện, thiếu tiêu chuẩn
Tình trạng người nhà, người thân của lãnh đạo một số địa phương, đơn vị không đủ tiêu chuẩn, điều kiện nhưng vẫn được nâng đỡ, bổ nhiệm giữ các vị trí quan trọng như trên đã khiến dư luận không khỏi bất bình, bức xúc...

Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII thể hiện quan điểm, chủ trương của Đảng ta về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, toát lên vấn đề rất quan trọng và xuyên suốt là: Tinh ...

Kết quả tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Xuất phát từ nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của các Nghị quyết do Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) thông qua, sau khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 23/11/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 52-KH/TU để chỉ đạo, ...

Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập
Nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công theo hướng tăng cường phân cấp và tăng tính tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), Đảng đã có chủ trương, nghị quyết để lãnh đạo việc đổi mới hoạt động của các đơn vị SNCL. Trong đó, Kết luận số 37-TB/TW ngày 26-5-2011 của Bộ ...

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị
Trong công tác xây dựng Đảng, đội ngũ những nhà giáo, những người làm công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc truyền bá, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với toàn xã hội. Song do nhiều nguyên ...