Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Để xứng danh Đảng cầm quyền
Để xứng danh Đảng cầm quyền, trong tình hình hiện nay, Đảng phải “đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn...”(1). Đây là bài học lớn, được đúc rút trong suốt quá trình ra đời, tồn tại và phát triển của Đảng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ - “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng
Xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là khâu “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng.

Kết quả sau một năm triển khai Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

“Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc."
"Là người Việt Nam, dù ở trong nước hay nước ngoài, ai cũng mong muốn nước ta hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu, như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nâng cao đạo đức công vụ, đảng viên
Đạo đức là “nền tảng”, là “cái gốc” để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề hết sức quan trọng, coi là một trong mười nhiệm vụ trọng tâm Đại hội XIII của Đảng được phát triển phù hợp với thực tiễn và đáp ứng nhiệm vụ ...

Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đi vào cuộc sống
Nghị quyết của Đảng là những vấn đề lớn, quan trọng, là những định hướng phát triển quê hương, đất nước, là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Để Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần ...

Kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn Đảng
Một trong những điểm nhấn của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII là “kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn Đảng”.

Kết quả nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là những vấn đề lớn, quan trọng, là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn ...

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho văn nghệ sĩ, trí thức
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ mong muốn, đội ngũ cán bộ văn nghệ sĩ, trí thức phát huy truyền thống cách mạng, các thành tựu đã đạt được đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách hiệu quả, ...

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cần làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.