Chuyên đề  » Đưa Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Quá trình đổi mới tư duy của Đảng về chính sách xã hội
Từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới, thu nhập bình quân đầu người khoảng 100 USD những năm 1990, đến năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 3.900 USD, gấp 39 lần. Đời sống của nhân dân trên khắp các vùng, miền, mọi thành phần, dân tộc đều được nâng lên là tiền ...

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trước yêu cầu mới
Để thực hiện thành công, thắng lợi con đường đi lên chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”, cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc với ý chí, nghị lực và sức sáng tạo của con người Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực ...

Quan điểm, nguyên tắc xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn mới
Xây dựng Đảng về đạo đức là một trong các mặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng Đảng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu ra. Trong Quyết định số 88-QĐ/TW ngày 1/12/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Chính ...

Công tác tuyên giáo với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới., trong 10 năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương (Ban) đã chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị trên các lĩnh vực: ...

Quyết tâm lớn của Đảng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ
Ngày 2/2/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định 96-QĐ/TW về việc “Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị” (Quy định 96), thể hiện rõ những bước tiến mới trong việc đánh giá cán bộ, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ ...

Phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Một trong những điểm nhấn quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là ngay trong chủ đề của Đại hội và trong Báo cáo chính trị đều nêu rõ mục tiêu phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Đây là một mục tiêu cao đẹp, cho thấy quyết tâm của Đảng ...

Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về nêu gương đến phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII
Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới đã xác định rõ, một trong những nhiệm vụ, giải pháp được đề ra là: Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng: Phải hiệu quả, thực chất
Nhìn nhận và quan sát dưới góc độ một đảng viên đã tham gia học tập nhiều nghị quyết (NQ) của Đảng; qua quá trình học tập, nghiên cứu nhận thấy, có nhiều vấn đề cần phải bàn luận, để góp phần nâng cao hiệu quả của việc học tập NQ.

Phát triển kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Kinh tế tập thể là bộ phận có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Để phát huy vai trò quan trọng đó, Văn kiện Hội nghị lần thứ Năm khóa XIII của Đảng đã đề ra nhiều giải pháp mới. Việc thực hiện tốt những giải pháp này nhất định ...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong tình hình mới
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hệ thống chính trị mà chủ yếu và trực tiếp là Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một đòi hỏi khách quan của cách mạng Việt Nam.