Bảo vệ nền tảng tư tưởng

Những đóng góp của ngành Tuyên giáo trong sự kiện Cách mạng Tháng Tám
Khi đánh giá về Cách mạng Tháng Tám năm 1945, có luận điệu cho rằng “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của Việt Nam là một sự ăn may”. Đó hoàn toàn là một cách tiếp cận phiến diện và xuyên tạc sự thật khách quan lịch sử. Tương tự như vậy, sau khi chính quyền Mỹ thảm bại trong cuộc chiến tranh ...

Vai trò của Đảng và đoàn kết toàn dân trong Cách mạng Tháng Tám
Thành công của Cách mạng Tháng Tám khẳng định vai trò to lớn của Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) và sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân. Tuy nhiên, “đến hẹn lại lên” cứ đến gần dịp kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này, các thế lực thù địch lại ...

Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới
Bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; có ý nghĩa sống còn đối với sinh mệnh của Đảng, sự sống còn của chế độ và lợi ích quốc gia-dân tộc.

Lợi dụng vấn đề ngôn ngữ để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
Gần đây tại các khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số, một số đối tượng xấu thường xuyên lợi dụng vấn đề ngôn ngữ các dân tộc thiểu số để tung tin giả, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, kích động sắc tộc, chia rẽ vùng, miền, gây mất ổn định trật tự-an ...

Tỉnh táo trước luận điệu xuyên tạc kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) được Đảng ta xác định là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đường lối, quan điểm, chính sách phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN là sự kế thừa và phát triển về tư duy, ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc
Thủ tướng lắng nghe và ghi nhận từ các DN Hàn Quốc về những khó khăn cũng như những đề xuất sáng kiến, giải pháp cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Phê phán luận điệu: Việt Nam muốn thịnh vượng thì phải từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và CNXH
Các luận điệu chống phá cho rằng: Việt Nam muốn giàu có, thịnh vượng thì phải dũng cảm từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa(!). Đáng tiếc, những quan điểm, luận điệu như vậy vẫn được một số người, trong đó có những trí thức có học hàm học vị ở trong ...

Trăm sự phi lý phía sau “bộ cánh tự do tôn giáo”
Một trong những nguyên nhân khiến các thế lực thù địch và đối tượng xấu thường xuyên bịa đặt, vu cáo về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam là nhằm bẻ lái luật pháp về tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam theo các tiêu chuẩn phương Tây.

Nâng cao tính chiến đấu trong giảng dạy lý luận Mác - Lênin
Tính chiến đấu trong giảng dạy lý luận Mác - Lênin là một thuộc tính căn bản, đồng thời là tiêu chí đánh giá chất lượng của hoạt động này. Nâng cao tính chiến đấu trong giảng dạy lý luận Mác - Lênin là phương thức quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản ...

Chủ tịch Hạ viện Anh hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Anh là cường quốc phát triển toàn cầu, có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.