Sự kiện nổi bật:

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Phân công Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025: