519
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 29/01/2015 13:39
Ngành tổ chức xây dựng Đảng: Tập trung tham mưu chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020
Nhằm tiếp tục đổi mới, tạo chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức, cán bộ, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tập trung tham mưu cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy triển khai, tổ chức thực hiện nhiều quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Năm 2014, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cả hệ thống chính trị đã đoàn kết, nỗ lực phát huy sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Trong thành quả chung ấy có sự đóng góp quan trọng của ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Đã tham mưu cấp ủy làm tốt công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với xây dựng hệ thống chính trị  tiếp tục được coi trọng. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện chủ động trong công tác cán bộ, khắc phục được sự hụt hẫng cán bộ, góp phần đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá cán bộ trong ngành, từng cấp. Công tác chính sách cán bộ thường xuyên được quan tâm, thực hiện đúng quy định, kịp thời và đi vào nề nếp.  Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, chất lượng ngày càng được nâng lên, đáp ứng kịp thời các yêu cầu xây dựng Đảng.

Những kết quả công tác nêu trên đã góp phần tích cực vào việc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng về tổ chức vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm được khắc phục, đó là:

Công tác cán bộ tuy có nhiều mặt tiến bộ nhưng chưa có những giải pháp mang tính đột phá nên chất lượng đội ngũ cán bộ ở một số lĩnh vực còn bất cập trước yêu cầu mới; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Chất lượng đội ngũ cán bộ tuy được nâng lên, nhưng tỷ lệ cán bộ cơ sở chưa đạt chuẩn còn cao; một số cấp ủy chưa gắn kết đồng bộ giữa quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ nên dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa thiếu, bị động, lúng túng khi xem xét đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo yêu cầu công tác.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn hạn chế; hoạt động của một số chi bộ chậm đổi mới về nội dung và hình thức sinh hoạt. Ở một số tổ chức cơ sở đảng tuy đã xây dựng được quy chế, song việc thực hiện quy chế ch­ưa đ­ược nghiêm. Công tác đánh giá, phân loại đảng viên ở một số tổ chức cơ sở đảng còn hình thức, thiếu chính xác.

Công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với một số cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy về tăng cường phát triển đảng viên, thực hiện các giải pháp nhằm xóa thôn, bản, tổ dân phố chưa có tổ chức Đảng, đảng viên chưa thực hiện được theo kế hoạch.

Năm 2015, là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, dân tộc, là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, là đợt sinh hoạt chính trị sây rộng trong toàn Đảng. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tập trung tham mưu thực hiện  tốt một số nội dung sau:

- Trước hết, cần làm tốt công tác chuẩn bị đại hội theo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy như: Thành lập các tiểu ban giúp việc, làm tốt công tác rà soát quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý, không chỉ đối với các đồng chí còn đủ tuổi tham gia cấp ủy mà còn phải tính đến việc bố trí, sắp xếp cán bộ không tham gia cấp ủy, vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa làm tốt công tác chính sách cán bộ; tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng trong cấp ủy, tổ chức đảng; phân công các đồng chí trong cấp ủy làm tốt công tác kiểm tra, báo cáo trước, trong và sau đại hội để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Thứ hai, Trong công tác nhân sự, tập trung tham mưu thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ; tiến hành rà soát quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự cấp ủy theo kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên. Việc chuẩn bị nhân sự đại hội chỉ thuận lợi và đạt kết quả tốt khi công tác cán bộ được quan tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ đó là: Tiến hành quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý; công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đến bố trí, sử dụng cán bộ. Đặc biệt là rà soát lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đối với cán bộ để tham mưu cho thường vụ cấp ủy các cấp kết luận theo đúng quy định của Đảng. Nếu thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng không tốt thì sẽ rất khó khăn cho công tác nhân sự phục vụ đại hội.

Thứ ba, Để thực hiện tốt công tác nhân sự theo Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy cần quán triệt những quan điểm, chủ trương, quy định về tiêu chuẩn cấp ủy và các điều kiện cụ thể về số lượng, cơ cấu nêu trong chỉ thị. Cấp ủy nào chưa chuẩn bị đủ cơ cấu, tiêu chuẩn, chất lượng thì tiến hành bầu với số lượng ít hơn, số còn lại sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ mới.

Thứ tư, Một trong những khâu trọng tâm nhưng rất khó của công tác chuẩn bị nhân sự là đánh giá cán bộ. Do vậy, ngay từ bây giờ, khi rà soát quy hoạch cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội cần đổi mới cách làm và tiến hành thật tốt công tác đánh giá cán bộ, lấy phiếu tín nhiệm theo quy định của Bộ Chính trị, kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân, không chỉ làm đúng quy định, quy trình mà cần phải mở rộng dân chủ thật sự, nhất là dân chủ trực tiếp, nghiên cứu, tham khảo đánh giá cán bộ qua nhiều kênh thông tin, từ nơi cán bộ công tác, nơi cư trú, các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là uy tín, hiệu quả công tác cán bộ. Vì vậy, đánh giá của cấp ủy về cán bộ tham gia nhân sự càng sát với đánh giá của cấp ủy, của tập thể cán bộ, đảng viên trong tổ chức đảng mà cán bộ đó làm việc, công tác nhân sự càng thành công, góp phần quan trọng vào thành cộng của đại hội.

Thứ năm, Sau đại hội, tham mưu cấp ủy khóa mới tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, trước hết là sơ kết rút kinh nghiệm việc thực hiện đại hội điểm và thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy.

Thứ sáu, Song song với quá trình chuẩn bị đại hội, ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp ủy các giải pháp mang tính đột phá nhất là trong công tác cán bộ, công tác tổ chức đảng, đảng viên…góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu vượt qua những khó khăn thử thách, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Nhật Quang