1813
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 28/02/2022 17:07
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ
Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ có vị trí, vai trò rất quan trọng, là một trong những chức năng lãnh đạo của chi bộ, giúp đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của chi bộ, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn; đồng thời, là một trong những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Xác định tầm quan trọng đó, sáng ngày 25/2/2022, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ.

Thời gian qua, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảng viên theo quy định trong việc chấp hành nghị quyết của Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hiện nhiệm vụ được giao, việc đăng ký và thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí… góp phần tích cực vào xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liên tục, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, đã kiểm tra, giám sát đối với 14 đảng viên, giám sát chuyên đề 9 đảng viên theo Điều lệ Đảng. Nhờ đó, đã phát huy ưu điểm, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, cảnh báo, phòng ngừa, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong toàn Chi bộ, góp phần triển khai, thực hiện đúng đắn mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy ưu điểm; ngăn chặn, hạn chế khuyết điểm, phòng ngừa suy thoái về đạo đức, lối sống; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liên tục.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, Chi bộ thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chi ủy, Bí thư chi bộ và từng đảng viên; thường xuyên giáo dục, quản lý và rèn luyện đảng viên để tự kiểm tra, chủ động phòng ngừa, đấu tranh các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy đinh 37-QĐ/TW, ngày 25110/2021 của BCHTW Đảng về những điều đảng viên không được làm; những điểm mới trong Quy định 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Thứ hai, công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ phải được tiến hành một cách thường xuyên, công khai, đúng quy trình, quy định. Do đó, chi uỷ, Bí thư và đồng chí phụ trách công tác kiểm tra ở Chi bộ phải nêu cao tinh thần tự giác học tập, nghiên cứu văn bản để nắm vững nghiệp vụ, các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; phải thực hiện kiểm tra, giám sát mọi đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết của Chi bộ, quy định về những điều đảng viên không được làm và nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ do Chi bộ phân công…

Thứ ba, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định 213, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Chi bộ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên cư trú kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú, kịp thời nhắc nhở, phê bình hoặc xem xét xử lý đối với những đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc theo quy định; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát của quần chúng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân nơi đảng viên cư trú.

Thứ tư, tăng cường nghiên cứu nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của tổ chức đảng, UBKT cấp uỷ cấp trên đối với Chi bộ; thường xuyên quán triệt, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau về công tác kiểm tra, giám sát để chia sẻ kinh nghiệm, cách thực hiện hiệu quả. Và mỗi đảng viên Chi bộ phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức tự giác chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng, quy chế làm việc của Chi bộ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm…

Bảo Hoàng