489
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 30/07/2015 14:56
Kết quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2015
Theo Thanh tra Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2015, tình hình khiếu nại, tố cáo có xu hướng diễn biến phức tạp, số lượng đơn thư các loại 6 tháng đầu năm 2015 giảm khoảng 3% (riêng đơn khiếu nại, tố cáo giảm 10,9%), nhưng số lượt đoàn đông người tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2014. Nội dung khiếu nại trong lĩnh vực đất đai chiếm tỷ lệ cao (64,6% đơn khiếu nại); tình trạng đơn thư, vụ việc từ khiếu nại không thành chuyển sang tố cáo cán bộ giải quyết chiếm tỷ lệ đáng kể. Nội dung tố cáo trong lĩnh vực hành chính chiếm 77,9% đơn tố cáo.

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 190.012 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đến trình bày 86.004 vụ việc; có 2.233 lượt đoàn đông người. Trong đó Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước đã tiếp 12.574 công dân đến trình bày 3.673 vụ việc; có 347 lượt đoàn đông người. Các bộ, ngành và địa phương đã tiếp 177.438 lượt công dân, đến trình bày 82.331 vụ việc, có 2.126 lượt đoàn đông người.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên tiếp công dân tại tỉnh Ninh Bình


Các  cơ quan nhà nước tiếp nhận 111.797 đơn thư các loại. Qua phân loại có 71.350 đơn đủ điều kiện xử lý. Có 40.152 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong đó Thanh tra Chính phủ tiếp nhận 8.063 đơn thư các loại; đã xử lý 7.131 đơn, trong đó có 2.036 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 28,6%, còn lại là đơn trùng và đơn không đủ điều kiện. Qua xử lý đơn, đã ban hành 1.654 văn bản hướng dẫn công dân và 376 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Các bộ, ngành, địa phương tiếp nhận 103.734 đơn thư các loại. Qua phân loại có 69.314 đơn đủ điều kiện xử lý; có 38.411 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó có 26.165 đơn với 18.823 vụ việc khiếu nại, tố cáo (khiếu nại 14.295, tố cáo 4.528) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước. Sau khi xử lý, đã có 23.320 phiếu hướng dẫn, công văn, phiếu chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

    Cơ quan hành chính các cấp đã giải quyết 16.362 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt 86,6%, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2014), trong đó: Thanh tra Chính phủ kết luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý 31 vụ việc. Các bộ, ngành, địa phương đã giải quyết 16.331 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Qua giải quyết đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân 103,3 tỷ đồng, 11,4 ha đất; bảo vệ quyền lợi cho 1.039 người, kiến nghị xử lý hành chính 195 người (đã xử lý 124 người); chuyển cơ quan điều tra xử lý 6 vụ, 6 đối tượng.

    Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 512/528 vụ việc phức tạp, tồn đọng theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP, đạt tỷ lệ 97%; kiểm tra, rà soát 503 vụ việc theo Kế hoạch 2100/KH-TTCP, trong đó có: 282 vụ việc đủ điều kiện chấm dứt thụ lý (52,9%); các vụ việc còn lại đang được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Chu Linh

(TTXVN)