495
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 11/05/2022 17:28
Đoàn Khảo sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với Thường trực Thành ủy Huế
Vừa qua, tại trụ sở Thành ủy Huế, Đoàn Khảo sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Phan Văn Hải - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn; về phía Thành phố, có đồng chí Phan Thiên Định - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, đồng chí Trần Hùng Nam - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự, Công an Thành phố tham dự.

Thực hiện Kế hoạch 13-KH/BNCTU, ngày 18/4/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc khảo sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động 58-CTr/TU, ngày 26/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch 01-KH/TU, ngày 22/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 84 của Bộ Chính trị về thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp và Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2022 tại Thành phố, Đoàn Khảo sát của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã làm việc với Thường trực Thành ủy.

Trong thời gian qua, Thành phố đã thường xuyên quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên Thành phố về chiến lược quốc phòng Việt Nam, gắn với việc phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Kết luận 64-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW. Ban hành Kế hoạch 84-KH/TU, ngày 04/6/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam để cụ thể hóa thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thường xuyên đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ các phường, xã và Thành phố. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch 1700/KH-UBND, ngày 24/3/2021 về thực hiện Kế hoạch 01-KH/TU, ngày 22/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Kết luận 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49 về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên bảo đảm kinh phí hoạt động; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khả thi nhằm phát huy vai trò, hiệu quả của công tác hòa giải tại cơ sở, khuyến khích người dân giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn bằng phương thức hòa giải và tự nguyện thi hành các thỏa thuận.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Văn Hải nhấn mạnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc bảo đảm quốc phòng, an ninh, quân sự địa phương là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy đảng. Việc mở rộng địa giới hành chính Thành phố đã đặt ra nhiều thực tiễn mới, từ đó, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường sự chỉ đạo đối với công tác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và cải cách tư pháp trong tình hình mới. Kịp thời điều chỉnh các kế hoạch, chương trình và chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại các cấp ủy cơ sở.

Nhật Nam