436
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 25/09/2021 18:06
Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 24/9/2021, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Đặng Thị Mỹ Ngọc - Bí thư Chi bộ, Báo cáo viên Tỉnh ủy trực tiếp giới thiệu Chuyên đề với những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trọn cuộc đời, Người hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Di sản tư tưởng Người để lại có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, quê hương mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định.

Hội nghị lần này nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phải kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ. Việc làm theo phải cụ thể gắn với trách nhiệm nêu gương thực chất. Kết hợp giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; phải khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo tinh thần "trên trước, dưới sau", "đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Người đứng đầu, cán bộ, đảng viên thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác nhằm xây dựng Chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VI và Nghị quyết đại hội Chi bộ lần thứ II./.

Bảo Hoàng