392
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 22/06/2021 10:02
Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với Chương trình hành động của Tỉnh ủy
Thực hiện Kế hoạch 07-KH/CB-BNCTU, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với Chương trình hành động thực hiện của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Bình - Báo cáo viên Tỉnh ủy, Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối trực tiếp quán triệt các nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng gắn với Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Để việc học tập, quán triệt Nghị quyết thực sự có hiệu quả, trên cơ sở Kế hoạch 16-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chi bộ đã xây Kế hoạch Kế hoạch 07-KH/CB-BNCTU với những nội dung cụ thể, sát thực tình hình Chi bộ để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Sau học tập, tất cả cán bộ, đảng viên đều phải viết bài thu hoạch cá nhân, thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong tiếp thu nghị quyết của Đảng. Đồng thời, đồng chí Bí thư Chi bộ đã xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Chi bộ Ban Nội chính luôn xác định việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với Chương trình hành động của Tỉnh ủy là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ cần nghiêm túc thực hiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Chi bộ đề ra.

Bảo Hoàng