639
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 23/07/2021 16:54
Ban Nội chính Tỉnh ủy làm việc với 09 địa phương, đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Thực hiện Chương trình 04-CTr/TU, ngày 22/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác trọng tâm về phòng, chống tham nhũng năm 2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức nắm tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại 09 đơn vị, địa phương do đồng chí Lê Hữu Hùng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn và các đồng chí thuộc phòng, Phòng, chống tham nhũng - Tổng hợp.

Qua làm việc cho thấy các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đã kịp thời xây dựng các kế hoạch để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị mình. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, đảng viên được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới; trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan đến phòng, chống tham nhũng mới ban hành nhằm kịp thời cập nhật và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng. Hầu hết, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của tổ chức đảng và đảng viên vào chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; đồng thời, tổ chức các đoàn thanh tra các lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng như quản lý tài chính, quản lý và sử dụng đất công... Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nên đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đối với các đơn vị, cơ quan trong bộ máy đảng, chính quyền; qua đó, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm của cán bộ, đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng trong việc thực hiện quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Qua việc nắm tình hình, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã kịp thời đôn đốc, nhắc nhở những tồn tại, hạn chế, đồng thời nhân rộng những nơi làm tốt, có những cách làm hay và xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp trong thời gian tới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng. Nhờ vậy, công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương từng bước được nâng lên.

Minh Tâm