546
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 03/04/2024 10:25
Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
Ngày 02/4, Đoàn giám sát 133 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tiến hành làm việc với 04 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy Quảng Điền (Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Đảng ủy xã Quảng Phước, Đảng ủy thị trấn Sịa và Đảng ủy xã Quảng An). Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Trang, Trưởng phòng Đoàn thể và các hội, Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các đơn vị được giám sát.

Tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe các đơn vị báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở các địa phương, đơn vị.

04 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy Quảng Điền được đánh giá là một trong các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương, đơn vị; để đạt được những kết quả tích cực trong thời gian qua, là sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. Qua đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy tốt vai trò trong đổi mới, nội dung phương thức hoạt động của tổ chức mình phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tham gia buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi, thảo luận và làm rõ một số vấn đề liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong đó, tập trung vào một số nội dung: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quan tâm phối hợp của chính quyền, công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy…

Phát biểu kết luận, Đoàn Giám sát đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị tại các địa phương, đơn vị; đồng thời, ghi nhận các kiến nghị được nêu ra trong quá trình thảo luận và đề nghị thành viên Đoàn giám sát nghiên cứu, tổng hợp báo cáo.

Trong thời gian tới, đề nghị các đơn vị tập trung triển khai thực hiện một số nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản liên quan đến công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; thường xuyên quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác dân vận chính quyền của các cơ quan nhà nước cùng cấp. Quan tâm việc kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, theo hướng tập trung về cơ sở; trong đó, chú trọng thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân và tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết những bức xúc trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các hoạt động; tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động mang tính bền vững, thiết thực và mang dấu ấn đặc sắc riêng của từng đơn vị; đồng thời, phát huy tốt vai trò trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thông qua các buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nắm thêm được nhiều thông tin để có cơ sở đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy Quảng Điền.

Dương Thủy