863
+ aa -

Tin tức hoạt động

Cập nhật lúc : 12/04/2024 17:19
Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Quảng Điền
Chiều 12/4, tại Huyện ủy Quảng Điền, đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát 133 của Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền về thông qua báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền; cùng tham dự có các thành viên Đoàn giám sát và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền.

Đại diện Đoàn giám sát đã thông qua báo cáo kết quả giám sát. Theo đó, mốc thời gian giám sát từ tháng 01/2021 đến 12/2023; tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, đoàn thể trên địa bàn huyện và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của đảng về công tác dân vận nói chung, công tác Mặt trận, đoàn thể nói riêng. Duy trì chế độ giao ban định kỳ giữa Thường trực cấp ủy với Mặt trận, đoàn thể và kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, bức xúc của nhân dân. Bên cạnh đó, chính quyền luôn quan tâm bố trí kinh phí để Mặt trận, đoàn thể các cấp hoạt động đáp ứng yêu cầu thực tiễn; tạo điều kiện để Mặt trận, đoàn thể tham gia, thực hiện các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận, đoàn thể. Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Mặt trận, đoàn thể chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, theo hướng tập trung về cơ sở và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận 62-KL/TW trên địa bàn huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kết luận 62-KL/TW ở một số địa phương, đơn vị có lúc, có nơi thiếu thường xuyên, chưa gắn với tình hình thực tiễn; sự phối hợp Mặt trận, đoàn thể với với HĐND, UBND cấp cơ sở có lúc, có nơi chưa đồng bộ, chất lượng, hiệu quả thực hiện chưa cao; một số phong trào thi đua, cuộc vận động còn thiếu tính bền vững; hoạt động giám sát, phản biện xã hội còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ở cấp cơ sở; công tác xây dựng, phát triển tổ chức, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên và phát triển đảng viên trong một số đoàn thể còn thấp...

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao đổi, thảo luận bổ sung, điều chỉnh một số mội dung của báo cáo.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được của Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận 62-KL/TW. Đồng chí đề nghị Đoàn giám sát tiếp thu và ghi nhận các kiến nghị tham gia; đồng thời, đề nghị Thường trực Huyện ủy chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy rà soát, điều chỉnh báo cáo giám sát và gửi lại cho Đoàn giám sát để có cở điều chỉnh báo cáo kết quả giám sát.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản liên quan đến công tác Mặt trận, đoàn thể. Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với Mặt trận, đoàn thể; thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Quan tâm việc củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, đoàn thể đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong thời kỳ mới. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Chú trọng đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; phát huy quyền chủ động, sáng tạo của Mặt trận, đoàn thể các cấp trong công tác vận động nhân dân, phù hợp với đặc điểm địa phương. Tăng cường công tác dân vận của chính quyền các cấp; triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp giữa chính quyền các cấp với Mặt trận, đoàn thể.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các lĩnh vực đang phụ trách. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, công tác Mặt trận, đoàn thể trên địa bàn huyện tiếp tục có những chuyển biến rõ nét hơn nữa góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền, đồng chí Trương Duy Hải - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Trưởng Đoàn giám sát; đồng thời, sẽ chỉ đạo chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo và gửi lại Đoàn giám sát.

Dương Thủy